بازدید یک هیئت از کارگاه معلولین جسمی و مغزی آلمان، نهم تا یازدهم ژانویه ۲۰۱۳
 

برای بزرگ شدن تصاویر، روی آنها کلیک کنید       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

 

 

 

                                                       © top-messe-service.com                                                      

 Deutsch | First Page